KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY AYDINLATMA METNİ
Türkiye’ de kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, 34342 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 846852659295863 mersis no’lu Üsküdar Vergi Dairesi, 1790015391 no’lu vergi mükellefi, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği  (“BÜMED”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra  “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;
Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
BÜMED olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizin BÜMED’e yaptığınız başvuru çerçevesinde mentorluk program süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçları ve bu amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve özel hayatınızın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir. 
Söz konusu hizmetlerin ifası için işleyebileceğimiz verileriniz aşağıdaki gibidir:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Anayasa, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve BÜMED’e yaptığınız başvuru çerçevesinde mentorluk program süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçları, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçları, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak; insan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yerine getirilmesi, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi amaçlarla BÜMED, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, yukarıda belirtilen çerçevede elde edilen kişisel verileriniz, yalnızca KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilir. 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?
Toplanan kişisel verileriniz; BÜMED nezdindeki başvurunuz çerçevesinde, mentorluk program süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçları, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçları, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ve ayrıca ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar ile KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde etkinlik kapsamında birlikte çalıştıkları ve anlaşmalı iş ortaklarına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, BÜMED tarafından yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formundan, e-posta, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişinizden, istihdam veya danışmanlık şirketlerinden, tarafınızdan ve buna benzer farklı kanallar ile yukarıda detaylı olarak ifade edilen farklı hukuki sebeplere dayanarak; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle BÜMED süreç ve politikalarınınuygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) BÜMED’den talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin BÜMED için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak,  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle BÜMED’e teslim etmeniz gerekmektedir. BÜMED tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre BÜMED tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin BÜMED’de kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde BÜMED’de kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

EK – I
KVKK KAPSAMINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANIMI İÇİN BAŞVURU FORMU 
 Bu başvuru formu Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. 

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız, savunma hakkımızı kullanmak veya başvuruların organizasyonu veya yönetimi amacıyla veri kayıt ortamımızda saklanabilir ve işlenebilir, bu amaçlarla avukatlarımız, veri işleyen durumundaki iş ortaklarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve bu başvuruya ilişkin süreçleri yürüten diğer adli makamlarla paylaşılabilir. 

İmzalı ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan BÜMED’e bu başvuru formunu doldurmadan önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle BÜMED’e şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre BÜMED tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece kişilik haklarınızı koruyabilmek amacıyla kimlik doğrulamaya yönelik ek bilgi  (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin BÜMED’de kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde BÜMED’de kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 
İmzalı ve yazılı başvuru yapmanız halinde bu başvurunun tarafımıza tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yaptığınız yazılı başvuruyu bizlere tebliğ edildiği tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarih başvuru tarihidir.  Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

BÜMED tarafından talebinize cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda iletebiliriz. Her halükârda ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki bilgileriniz, başvurunuza verdiğimiz cevap metninde yer alacaktır: 

Başvurunuza yazılı cevap hazırlamamız halinde, cevap metnimiz on sayfayı aşarsa, aşan her sayfa için tarafınızdan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 7’de belirtilen işlem ücreti talep edilir. 

Adı - Soyadı: 

 

Kanuni Temsilci Adı-Soyadı: 

 

T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası): 

 

Kanuni Temsilci T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası): 

 

Telefon Numarası: 

 

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi: 

 

Varsa bildirime esas E-posta veya KEP Adresi, telefon numarası ve faks numarası: 

 

Bümed ile Olan İlişkim 

 

☐ Aday 

☐ İşveren Müşteri Temsilcisi/Çalışanı 
Firma ve pozisyon:…………………………… ……… 

☐ Gerçek Kişi İşveren Müşteri 

  

☐ Tedarikçi Firma Temsilcisi/Çalışanı 

Firma ve pozisyon:…………………………… ……… 

☐ Çalışan 

İlgili Birim:………………….……………………………………… 

☐ Eski Çalışan 

Çalıştığım Yıllar : …………………………………………. 

☐ Çalışan Adayı 

Tarih : ………………………………………………………………….. 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 

Firma ve pozisyon:…………………………… ……… 

☐ Diğer: …………………………………………………….. 

 

 

Hangi bilgi ve belgeler olduğunu burada belirterek başvurunuzla birlikte gönderebilirsiniz. 

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. 
Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı BÜMED’e ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim. 
Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanlardan nüfus cüzdanı ve tasdikli vesayet kararı gerekmektedir.
Başvurunuzu yazılı usulle yapacaksınız aşağıdaki bölümü ayrıca doldurunuz: 
Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi
Adı Soyadı : 
İmza            :